1. Allmänt
2. Personuppgiftsansvarig.
3. När behandlar vi dina personuppgifter?
4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter.
7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling.
8. Profilering
9. Hur länge sparar vi uppgifter på dig?
10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
11. Ändring av integritetspolicy.
12. Skyddet av dina personuppgifter
13. Dina rättigheter.
14. Cookies
15. Kontaktinformation

1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Marks Jakt och Fiskecenter AB, org. Nr 556560-9947, Verkstadsg. 3, 511 57 Kinna, info@marksjof.se vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då Marks Jakt och Fiskecenter tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden eller övrig kontakt med Marks Jakt och Fiskecenter, ex. order på webbsida. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av webbshopskonto hos Marks Jakt och Fiskecenter (”Kontoinnehavare”)

1.2 Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftansvarig
Marks Jakt och Fiskecenter är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Marks Jakt och Fiskecenter är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för innehav av webbshopskonto.
3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor, tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2 Marks Jakt och Fiskecenter samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför köp på www.marksjof.se, använder dig av vår support, besöker vår webbplats eller på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig vid bokning och krävs för att du skall kunna ingå avtal med Marks Jakt och Fiskecenter och för att vi ska kunna våra tjänster och erbjudanden.
3.3 Om du är kontoinnehavare samlar Marks Jakt och Fiskecenter in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Marks Jakt och Fiskecenter samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, som din köphistorik, hur du interagerar på vår webbplats, vilka varor du varit intresserad av genom att läsa e-post eller klicka på en länk. Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Kundprofil”.
3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Marks Jakt och Fiskecenter
De personuppgifter Marks Jakt och Fiskecenter samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:
• Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer
• IP-adress och information om din användning av vår webbplats

4.2 För dig som är kontoinnehavare

De personuppgifter Marks Jakt och Fiskecenter samlar in och behandlar om dig som är kontoinnehavare är:

• Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kontoinformation
• IP-adress och information om din användning av vår webbplats
• Information om vilka varor av våra varor du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
• Uppgifter om dina inköp
• Information om ditt kontoinnehav
• Titel och attesträttighet

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Marks Jakt och Fiskecenter
Marks Jakt och Fiskecenter behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende våra och utvalda sammarbetspartners varor och tjänster.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Ge dig relevant information och anpassa erbjudanden i nyhetsbrev samt webben.
• Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel via kreditbedömningar.
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är kontoinnehavare
Utöver uppräkning ovan behandlar Marks Jakt och Fiskecenter personuppgifter om kontoinnehavare även i syfte att:
• Administrera kontoinnehavet
• Ge dig möjlighet att använda kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidig hantering av ärenden, reklamationer och möjlighet att hantera fler adresser.
• Tillhandahålla specialerbjudanden.
• Möjliggöra kommunikation med dig som kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
• Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, pos, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Marks Jakt och Fiskecenter baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kontoinnehavare, som att förenkla administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter på dig som kontoinnehavare, som dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med oss samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullfölja vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på totala inköpssummor. Marks Jakt och Fiskecenter behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Marks Jakt och Fiskecenter ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling.

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
 För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support.  Rättslig grund
Fullföljande av avtal om köp (Försäljningsvilkor)
 • Namn, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos marksjof.se, exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst.
 För att försäkra oss om att lagkrav eftersträvas, så som bokföringslagen eller vapenlagen.  Rättslig förpliktelse  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
 För att marknadsföra Marks Jakt och Fiskecenter och våra sammarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.  Intresseavvägning  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Marks Jakt och Fiskecenter, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst.
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.  Fullföljande av avtal
  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
  • Geografisk information
  • IP-adress, enhetsinformation, logginformation, betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till.
  • Uppgifter om dina köp.
  • Information om ditt kontoinnehav.
Så länge du har ett konto.

8. Profilering

8.1. Marks Jakt och Fiskecenter kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kontoinnehavare. Om du är kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda dig till event vi tror att du kommer vilja gå på.
8.2 Du kan näs som helst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa vår kundtjänst eller genom att kontakta info@marksjof.se (mailto:info@marksjof.se). När vi har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.
9. Hur länge sparar vi uppgifter på dig?
9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enighet med denna Integrationspolicy. Marks Jakt och Fiskecenter kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Marks Jakt och Fiskecenters rättsliga intressen ex. en juridisk process.
9.2 Marks Jakt och Fiskecenter sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med oss.
9.3 Marks Jakt och Fiskecenter sparar uppgifter om kontoinnehavare så länge kontoinnehavaren har ett konto.
10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
10.1 Marks Jakt och Fiskecenter kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom andra samarbetspartners och leverantörer av kort och kommunikationstjänster. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
10.2 Tredje part som Marks Jakt och Fiskecenter lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller kontoinnehavare får endast använda informationen ii syfte att sälja och marknadsföra Marks Jakt och Fiskecenters och dess samarbetspartners produkter och tjänster eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Marks Jakt och Fiskecenters avtal med dig som kund eller kontoinnehavare. Om du ansöker om kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Marks Jakt och Fiskecenter om det är nödvändigt för att följa lagkrav eller krav från myndighet, för att tillvarata Marks Jakt och Fiskecenter rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets eller tekniska problem.
10.4 Marks Jakt och Fiskecenter kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Marks Jakt och Fiskecenters leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifterna överförs till något land utanför EU/EES, kommer Marks Jakt och Fiskecenter vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd för det.
11. Ändring av integritetspolicy.
Marks Jakt och Fiskecenter har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Marks Jakt och Fiskecenter kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändring av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Marks Jakt och Fiskecenter innan den nya Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet/konto genom att kontakta oss.
12. Skyddet av dina personuppgifter.
Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Marks Jakt och Fiskecenter har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
13. Dina rättigheter.
13.1 Marks Jakt och Fiskecenter ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande lagstiftning.
13.2 Marks Jakt och Fiskecenter kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera, eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
13.3 Du har rätt att begära
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftlig undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller skall lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda perioden under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de längre inte är nödvändiga för det ändamål de samlas in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter som i ex. bokförings och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
13.4 Marks Jakt och Fiskecenter kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkt 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
13.6 Du har rätt att invända emot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandling som väger tyngre än dina intressen.
13.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@marksjof.se (mailto:info@marksjof.se). När vi mottagit dina invändningar kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.
14. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du kan läsa mer om cookies på följande sidor www.pts.se/sv/bransch/regler/lagar/lag-om-elektronisk-kommunikation/kakor-cookies/ eller www.sv.wikipedia.org/wiki/Webbkaka.

15. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Marks Jakt och Fiskecenter AB
Verkstadsgatan 3
511 57 Kinna
info@jaktmarken.se